donderdag 30 juli 2009

Probleemoplossend denken


Alan Saporta zei - geheel terecht - dat de beste manier om aan een probleem te ontsnappen, het oplossen is.


De clou hierbij is om niet te focussen op het probleem, maar op de diverse oplossingen. Wie focust op een bepaald probleem, houdt het probleem in stand en blijft vastzitten in emotionele reacties. Als je een probleem hebt, maak dan je hoofd leeg, doe iets leuks, en focus nadien op wat je WIL. Laat je geest denken in termen van oplossingen en opportuniteiten in plaats van problemen. De oefeningen met de paarden helpen oplossingen aanreiken.Probleemoplossend denken kan je leren door anders te denken. Zelfs als je geen probleem hebt, is het goed om 'anders denken' te oefenen. Anders denken leidt tot anders leven want de gedachte is de eerste stap in het creatieproces. Omgekeerd geldt ook dat anders leven leidt tot anders denken.Hieronder vindt u alvast een lijstje met 50 zaken die u kunt doen of uitproberen om anders dan anders te leven.Think Different - A List of Choices

Eat different food
Eat at different places
Fast for a day
Sit in different places
Sleep in a different room
Change your morning routine
Take a bath instead of a shower or vice versa
Drink a different beverage
Drive to work a different way
Change procedures
Change jobs
Take a course
Shop at an ethnic grocery store, e.g. Chinese, German, Italian
Go to an opera, stage show or symphony
Listen to different types of music
Watch a new sport
Participate in a new sport
Don't watch television
Watch a TV show you've never seen before
Change your hair style or hair colour
Eat dessert first
Drive to the country to look at the stars
Read poetry
Have a massage
Read the newspaper for a week
Don't read the newspaper for a week
Walk, don't drive
Use your non-dominant hand to do simple tasks
Read different types of books
Volunteer with different agencies
Visit a new church
Attend a service of a different religion
Attend a foreign film
Socialize with new people
Listen to different radio stations
Do deep breathing or stretching at coffee break
Spend time with people in different age groups
Take a spontaneous holiday
Vacation in a new place
Go on a retreat
Eat dinner by candlelight
Try a new hobby
Take voice or singing lessons
Take dancing lessons
Get a pet
Play games
Vary your exercise routine
Contact an old friend you haven't seen in years
Have your ‘fortune’ read
Go camping
Do some gardening
Tackle a neglected clean-up project
Wear different clothes or jewellery
Match your clothing in new ways
Give yourself permission to do something ‘naughty’
Do what you fear the most

Vergeet niet: u zorgen maken leidt tot niets en biedt geen enkele oplossing ... Zoals Abraham correct leert: Worrying is using your imagination to create something you don't want.

Train uzelf dus in het zien van oplossingen ipv vast te zitten in problemen.


Equiboost helpt u graag bij het vinden van uw oplossing: http://www.equiboost.com/

woensdag 29 juli 2009

de legende van Kwan Yin


Onze hersencellen houden enorm van LOGICA. Hersenen functioneren prima op basis van logica. Van onlogische dingen, zoals liefde of verdriet, geraken ze in de war.
De realiteit heeft echter niets te maken met logica. De realiteit is veel complexer dan wat we met ons logisch denken kunnen bevatten. Bijgevolg is een puur logisch model van de realiteit fout.
Logica is goed, logica is noodzakelijk, maar logica alleen is niet voldoende.
Je kan spreken met je hoofd, maar je kan ook spreken met je hart. Je kan informatie verwerken met je hoofd, maar ook met je ziel. Je kan dingen rationeel bekijken, maar ook vanuit irrationele hoek: 'ik kan er geen woord opplakken maar het voelt wel goed aan'.
Denken - voelen. Ratio - intuïtie. Controle - aanvaarden. Moeten - willen. Doen - genieten. Het Emperisme - de Romantiek. Klassieke geneeskunde - alternatieve geneeskunde. Je leven plannen - het leven op je af laten komen. De oneindige paradox die doorheen de geschiedenis, doorheen de filosofie, doorheen de literatuur en kunst, in het dagelijkse leven thuis en op het werk steeds weer terugkeert. Geen van beide heeft de absolute waarheid in pand. Het geheim bestaat erin, om evenwicht tussen beiden te vinden, en je voor het vinden van dit evenwicht te baseren op vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in al de kennis die diep in je opgeslagen ligt.
Vandaag deel ik graag deze mooie en wijze quote van Kwan Yin met u. Moge ze een leidraad voor u betekenen als u voor de keuze staat: luister ik naar mijn hart of luister ik naar mijn verstand?
The only information you can really trust is from your heart, for this is also the information from the hearts of all others. It is called truth.
Meer informatie over Kwan Yin leest u hieronder:
Kwan Yin, de Godin van de Genade

Een boeddhistische legende over het leven van Kwan Yin

Koning Miao Chuang en zijn vrouw waren beiden al vijftig jaar geworden, zonder dat de goden hun kinderen geschonken hadden. Maar daarvoor was een reden. De koning had in zijn oorlogen veel bloed doen vloeien, en nu werd hij op deze wijze gestraft. Doch eindelijk, eindelijk lieten de goden zich door zijn gebeden vermurwen. Een dochter werd hem geboren en een jaar later nog een tweede. De koning en de koningin waren erg blij, dat ze nu tenminste niet kinderloos zouden sterven. Maar de koning verlangde een zoon te bezitten, die hem kon opvolgen."Waarom heb ik zoveel oorlogen gevoerd? Waarom heb ik me zoveel moeite gegeven mijn vijanden te verslaan? Waarom heb ik zoveel gevaren getrotseerd? Het is immers alles vergeefs geweest, als ik geen zoon heb, die mij kan opvolgen. Want dan is mijn leven gelijk aan een kaars, die opbrandt, zonder een spoor achter te laten," dacht hij vaak in stilte.
Weer werd hem een kind geboren en weer was het een meisje...In droeve gedachten verzonken zat de koning eens in zijn tuin en staarde voor zich uit. Zo zag zijn eerste minister hem zitten.
Deze trachtte zijn meester te troosten met de volgende woorden: "Het is waar, dat de goden u geen zoon geschonken hebben. En daar kan helaas geen mens wat aan veranderen. Maar als uw drie dochters volwassen zijn, kunt ge de drie edelste zonen uit het rijk voor hen uitzoeken. De bekwaamste van uw schoonzoons zal uw opvolger zijn. Wie zal hem dan het recht op de troon betwisten?""Dat is waar," zei de koning. "Ik zal de bekwaamste van mijn drie schoonzoons als opvolger kiezen. Die kan dan mijn werk voortzetten." Maar inwendig dacht hij: "Dat moet de echtgenoot zijn van mijn jongste dochter, Miao Shan."
Want het was wel vreemd maar hij hield veel meer van dit meisje, dan van zijn beide oudste dochters. Al spoedig bleek, dat Miao Shan een andere aard had dan haar zusters. Ze was veel stiller en ernstiger. Juist daarom hielden haar ouders zo veel van haar.Toen de prinsessen oud genoeg waren, trouwde de oudste met de zoon van de eerste minister. De tweede werd de vrouw van een jonge officier, die al beroemd was om zijn dapperheid en bekwaamheid. Alleen Miao Shan scheen nog niet aan trouwen te denken.Daarom liet de koning haar op een dag bij zich komen en sprak: "Lieve dochter, ik ben al oud. Nu wacht ik er op, dat jij een echtgenoot gevonden zult hebben, die waardig is, mijn opvolger te worden. Want hoewel jij mijn jongste dochter bent, wens ik, dat jij later als koningin over mijn rijk zult regeren."
Miao Shan antwoordde: "Vader, ik weet, dat u veel van me houdt. Daarom doet het me zoveel verdriet, dat ik u moet teleurstellen. Maar ik voel me niet geschikt om als koningin te regeren." - "Je bent te bescheiden, meisje," zei de koning. "Ik weet zeker, dat jij juist een uitstekende koningin zult zijn." - "Nee vader," antwoordde Miao Shan, "ik heb niet uit bescheidenheid gesproken. Maar het koningschap trekt mij niet aan. Ik zou graag als non mijn leven willen slijten, om te trachten aan Boeddha gelijk te worden."De koning schrok. "Ik begrijp je niet," zei hij. "Jij wilt afstand doen van de eer, koningin te zijn over een groot rijk? In plaats van dit prachtige paleis kies jij een armoedige cel in een klooster?" - "Ja vader," zei Miao Shan met vaste stem, "roem en rijkdom hebben geen waarde voor mij. Een koning wordt immers na zijn dood bijna even snel vergeten als een arme koelie. Maar in een klooster kan ik streven naar volmaaktheid..."
De koning viel haar in de rede. "Dat zijn dwaze gedachten!" riep hij uit. "Nog nooit is een koningsdochter non geworden. Ik wil, dat je trouwt, versta je me?" - "Ik zal u gehoorzamen," antwoordde Miao Shan met zachte stem, "maar sta me dan toe, vader, dat ik met een dokter trouw." - "Met een dokter?" vroeg de koning verbaasd. "Jij, een prinses, wilt met een dokter trouwen? Wat is dat nu weer voor dwaasheid?" - "Als vrouw van een dokter kan ik mijn echtgenoot bijstaan en zieken genezen, pijnen verzachten," zei Miao Shan. "Nee!" riep de koning uit, "ik geef je geen toestemming met een dokter te trouwen. Je zult koningin worden. En dus moet je echtgenoot een man zijn, waardig om als koning te regeren." Met een boos gezicht zond hij zijn dochter weg.Daarna zei hij tegen zijn vrouw: "Miao Shan heeft allerlei dwaze gedachten in haar hoofd. Ze wil non worden, of anders met een dokter trouwen. Probeer jij eens, of je haar van plan kunt doen veranderen."
De koningin ging daarop met haar dochter praten, maar deze bleef standvastig: "Lieve moeder, als u mij gelukkig wilt maken, laat me dan non worden," zei ze. Deze woorden moest de koningin aan haar man overbrengen. Ze voegde er aan toe: "Laten we haar maar toestemming geven, in een klooster te gaan. Het zal haar daar gauw genoeg vervelen."Dat hoopte de koning ook. En zo kreeg Miao Shan eindelijk toestemming, om naar het klooster van De Witte Vogel te gaan. Maar de koning had eerst een brief naar de abdis van het klooster gezonden.
In die brief stond: "U moet er voor zorgen, dat de prinses het klooster zo spoedig mogelijk weer verlaat." Miao Shan wist natuurlijk niets van deze brief.Bij haar aankomst in het klooster werd ze door de abdis met veel pracht en praal ontvangen. En ook de nonnen bewezen haar vorstelijke eer. Maar Miao Shan zei: "Ik heb geen recht meer op deze eerbetuigingen. Ik ben thans geen prinses, maar een eenvoudige non. Ik wil hier de nederigste arbeid doen." De abdis probeerde, haar dit uit het hoofd te praten. Maar Miao Shan herhaalde steeds: "Laat mij als eenvoudige non onder u leven. Want alleen door zelfopoffering kan ik streven naar volmaaktheid." De abdis zei daarop: "Goed, ik draag je op, het ruwe werk in de keuken te doen en de kloosterklokken te luiden. Maar als je dit niet kunt, zal ik je wegzenden."
Dankbaar aanvaardde Miao Shan haar nieuwe taak. De abdis wist, dat het werk veel te zwaar was voor het meisje. Ze dacht dan ook dat de prinses het wel spoedig zou moeten opgeven. En dan had ze een voorwendsel, Miao Shan naar haar paleis terug te sturen. Miao Shan toog moedig aan het werk. Toen ze eindelijk 's avonds laat klaar was, waren haar handen gewond en deden al haar ledematen haar pijn. Toen bad ze nog lang en vurig voor ze ging slapen.De volgende morgen werd ze wakker door het gelui van de klokken. Ze schrok. Deze taak had de abdis immers haar opgedragen! Maar toen ze bij de klokken kwam, was er geen non te zien.
De klokken werden geluid door de goede geesten, die haar wilden helpen!Maar er was nog veel meer wonderlijks gebeurd. Toen ze op het erf kwam, zag ze daar een prachtige waterput, vlak bij de keuken. Die had een draak 's nachts geboord. Nu hoefde Miao Shan niet meer helemaal naar de beek, als ze water nodig had. Een tijger zorgde geregeld voor brandhout en de vogels plukten groente en vruchten voor haar. Dit alles geschiedde op last van de goden, die zich verheugden over de vroomheid van het meisje.Toen de abdis deze wonderen vernam, werd ze bang. Ze schreef aan de koning een brief en gaf hem de raad, de prinses te bevelen naar het paleis terug te keren. "Want vrijwillig zal ze het klooster zeker niet verlaten, nu de goden haar helpen," voegde ze er aan toe.
Bij het lezen van deze brief werd de koning woedend. "Zelfs de goden spannen tegen mij samen, om mijn plan te doen mislukken," riep hij uit. "Maar ik zal me wreken!" Wit van drift gaf hij zijn soldaten bevel, het klooster aan alle zijden in brand te steken. Spoedig sloegen de vlammen uit de mooie gebouwen van het eeuwenoude klooster. Op de binnenplaats drongen de nonnen angstig samen. Maar daar werd de hitte ook al zo groot, dat ze het er nauwelijks uit konden houden.In hun angst zeiden ze tot Miao Shan: "Het is jouw schuld, dat dit vreselijk ongeluk over ons komt." -
"Dat is waar," antwoordde Miao Shan eenvoudig. Ze knielde neer en smeekte de Heerser van het Heelal, de nonnen te sparen. Daarna stak ze zich met een bamboe haarnaald in haar vinger, zodat een druppel bloed op de grond viel. Onmiddellijk betrok de hemel en het begon te regenen. De bui was zo hevig, dat de vlammen dadelijk uitdoofden.Weer kreeg de koning een boodschap, dat zijn plannen mislukt waren. Nu kende zijn woede geen grenzen meer. "Mijn dochter moet sterven!" riep hij uit. "De beul zal haar onthoofden. Laten de goden dat beletten, als ze kunnen!" Meteen had hij spijt van deze vreselijke woorden.
Zijn vrouw zei wenend: "Sta mij toe, nog eens met haar te spreken. Misschien zal ze naar mij willen luisteren, als ze weet, welk gruwelijk lot haar wacht."De koning stemde dadelijk daarin toe. Hij hoopte innig, dat Miao Shan haar voornemen, om non te worden, zou opgeven. Maar toen het meisje standvastig bleef, moest de koning het vonnis, dat hij in drift geveld had, wel uitvoeren. Anders zou hij immers zijn gezicht verliezen tegenover zijn onderdanen! "Morgen, bij het opgaan van de zon, zal ze onthoofd worden," sprak hij met doffe stem.Maar de Heerser van het Heelal had anders beschikt. Toen de zon opgegaan was, werd Miao Shan naar de plaats gebracht, waar ze terechtgesteld zou worden.
Met een glimlach op de lippen liep het meisje tussen de zwaar bewapende soldaten naar de beul. Ze dacht: "Heden zal ik eindelijk de aarde verlaten, om een beter bestaan te beginnen."Ze moest knielen en haar hoofd op een blok leggen. De beul nam zijn bijl en zwaaide die hoog boven zijn hoofd... maar plotseling werd het zo donker, dat niemand meer iets zien kon. De bijl brak in stukken, de zwaarden en lansen van de soldaten versplinterden. Op dat ogenblik liet de Heerser van het Heelal Miao Shan sterven en nam haar ziel tot zich.
Een tijger drong door de menigte, greep het dode meisje en droeg haar naar een eenzame plek in het woud.Op een lichte wolk werd Miao Shan opnieuw geboren. Voortaan zou ze de Godin van de Genade zijn en Kwan Yin heten. Dat betekent: Zij, die de smarten lenigt.Met diep medelijden keek ze naar de mensen op de aarde, beneden haar. Zo zag ze, dat in het ouderlijke paleis haar vader ziek terneer lag. De Heerser van het Heelal had hem gestraft voor zijn afschuwelijke daad. De god, die ziekte verbreidt, had zijn lichaam aangeraakt, dat geheel bedekt was met wonden en afzichtelijke zweren. Geen enkele dokter wist raad, alle geneesmiddelen bleken nutteloos te zijn.
De koning voelde zich steeds zieker worden. Zijn beide dochters bemoeiden zich niet met hem. En zijn schoonzoons wachtten erop, dat hij zou sterven, om daarna het rijk te verdelen.Alleen Kwan Yin kon haar vader niet zo zien lijden. Ze dacht niet meer aan het leed, dat hij haar aangedaan had. Ze hield nog evenveel van hem als vroeger, en daarom daalde ze naar de aarde af om hem te genezen. In de gedaante van een oude priester, bedekt met lompen, strompelde ze naar het paleis. Op de grote poort had de koning een papier laten aanplakken. Daarop stond te lezen, dat hij, die de koning kon genezen, later hem zou opvolgen. Lang stond de priester naar het papier te kijken en deed, of hij het las.
Toen scheurde hij het met één ruk van de poort af."Wat doe je daar?" riep de poortwachter boos. "Hoe durf je het papier af te scheuren?"Kwan Yin antwoordde kalm: "Ik ben niet alleen priester, maar ook dokter. Ik weet, dat ik de koning kan genezen. Daarom is dit papier niet langer nodig.""Maar als je zo'n knappe dokter bent, waarom reis je dan in lompen door het land?" vroeg de poortwachter."Vraag niet te veel en breng me bij de koning," was het antwoord.De poortwachter liet daarop de koningin waarschuwen. Deze zei: "De koning ligt op sterven. Laat dus die priester direct hier komen."
Zo kwam Kwan Yin dan aan het ziekbed van haar vader, die, rillend van koorts, met bleke ingevallen wangen machteloos terneer lag. Ze nam zijn pols en zei tegen hem, dat zijn ziekte zeker te genezen was. Bij die woorden kregen de koning en de koningin weer moed. "Maar," voegde Kwan Yin er aan toe, "het geneesmiddel is heel moeilijk te vinden." - "Priester, je bent een bedrieger," zei de koning met fluisterende stem. "Wat heb ik er aan, of je zegt, dat mijn ziekte gemakkelijk te genezen is, als je het geneesmiddel niet kent?" - "Ik ken het geneesmiddel wel," antwoordde Kwan Yin. "Het is zalf, die moet bereid worden uit de hand en het oog van een levend mens."
"Dan ben ik verloren," kreunde de koning. "Waar zal iemand gevonden worden, die een hand en een oog voor mij wil opofferen?" Kwan Yin antwoordde: "In het klooster van Hsiang Shan zult ge het verlangde kunnen vinden. Zendt uw boodschappers uit. Ik zal hun zeggen, hoe ze het klooster kunnen bereiken. Ik zelf zal in uw nabijheid blijven." De boodschappers vertrokken onmiddellijk, nadat Kwan Yin hun de weg uitgeduid had.Intussen hadden de schoonzoons van de koning vernomen, dat een priester hun schoonvader misschien zou kunnen genezen. Dat was helemaal niet naar hun zin. Als de koning genas, zou de priester immers zijn opvolger worden. En dan was het met hun eerzuchtige plannen gedaan. Daarom gaven ze aan de koningin een vergiftige drank.
"Deze drank heeft de priester bereid, om de pijnen van de koning te verlichten," zeiden ze.Ook hadden ze een bediende omgekocht om Kwan Yin te vermoorden. Maar toen de koningin haar man de drank aanreikte, barstte de schaal, alsof er met een hamer tegenaan geslagen was. En op het ogenblik, dat de moordenaar zijn dolk ophief, om de slapende priester te vermoorden, hield een geheimzinnige macht zijn arm tegen en wrong de dolk uit zijn hand. Hevig verschrikt vluchtte de boosdoener weg.
Ondertussen vertoefde Kwan Yin tevens in het klooster, waar ze in de gedaante van Miao Shan de boodschappers ontving. Ze sprak tot de mannen: "Ik weet, dat jullie hier het geneesmiddel komt zoeken voor de zieke koning. Neem een mes en snijd mijn linkerhand af. Daarna kunt ge mijn linkeroog nemen." De boodschappers aarzelden, maar het meisje spoorde hen tot spoed aan. "Als het geneesmiddel niet gauw komt, zal de koning misschien sterven," zei ze.
Met grote tegenzin deden toen de boodschappers hun gruwelijk werk. Op een gouden schaal werden de hand en het oog van de heilige naar het paleis gebracht. De koningin schreide van vreugde, maar plotseling deinsde ze verschrikt achteruit. Want aan een klein, rood litteken had ze de hand van haar dochter herkend!De priester bereidde de zalf en wreef er het lichaam van de koning mee in. De volgende dag was de linkerhelft van het lichaam van de zieke glad en gaaf. De rechterhelft vertoonde echter nog dezelfde wonden en zweren. De koning was blij, maar ook teleurgesteld. "Waarom is alleen de linkerhelft van mijn lichaam genezen?" vroeg hij.
"Omdat de zalf is bereid van een linkerhand en een linkeroog," antwoordde de priester. "Om u helemaal te genezen, moet ik ook zalf bereiden van een rechterhand en een rechteroog..."Opnieuw werden de boodschappers naar het klooster gezonden. Daar werden ze weer opgewacht door Miao Shan. "Neem ook mijn rechterhand en daarna mijn rechteroog," zei ze eenvoudig. Een der boodschappers riep verontwaardigd uit: "Is het geen misdaad, de ene mens zo te verminken, om een andere te redden?" Maar Miao Shan antwoordde: "Haast u en doe, wat de goden beschikt hebben."De boodschappers ontnamen haar toen ook haar rechterhand en haar rechteroog, en brachten die naar het paleis. De priester bereidde snel de zalf en de volgende dag was de koning werkelijk geheel genezen. Iedereen aan het hof wenste de koning geluk en prees de kundigheid van de priester.
"Gij zult mijn opvolger zijn," sprak de koning. Maar Kwan Yin zei: "Ik begeer de koninklijke waardigheid niet. Ik heb maar één wens: dat gij als een rechtschapen vorst over uw onderdanen moogt regeren."Na deze woorden zagen de omstanders, dat de priester zijn arm bewoog. Een wolk daalde toen uit de hemel, nam hem op en voerde hem weg. De koning vroeg verbaasd: "Waaraan heb ik het te danken, dat de goden uit de hemel komen om mij te beschermen en te genezen?"
Doch de koningin weende zachtjes. De koning vroeg haar: "Waarom ben jij verdrietig, nu iedereen verheugd is?" De koningin antwoordde: "Ik ken maar één mens, die ogen en handen voor u zou willen offeren, en dat is... onze dochter Miao Shan."De koning werd doodsbleek. Hij vroeg aan zijn boodschappers: "Hoe zag de non er uit, die haar handen en ogen voor mij geofferd heeft?" De boodschappers antwoordden: "Het was een jong meisje, o koning." De koningin snikte: "Ik heb haar linkerhand herkend..."Ontzet staarde de koning voor zich uit.
Toen wierp hij zich ter aarde en bad schreiend: "Genezende Boeddha, heb erbarmen. Ik heb mijn kind gedood, dat haar handen en ogen voor mij opgeofferd heeft. Vergeef mij deze zware zonde..."
Op dat ogenblik nam Kwan Yin nogmaals de gestalte aan van Miao Shan en verscheen zo voor haar ouders. "Ween niet, vader," sprak ze, "want ik, uw dochter Miao Shan, ben gelukkig." Daarna verdween ze. De koning zei diep ontroerd tot zijn vrouw: "Ik ben niet waardig, nog langer te regeren. Ik wil het voorbeeld van Miao Shan volgen en afstand doen van mijn troon, om in een klooster te gaan." Hij droeg het bestuur van zijn rijk over aan zijn eerste minister en trok zich terug in een eenzaam klooster. Daar leidde hij tot zijn dood een godvruchtig leven.Sindsdien wordt Miao Shan vereerd als de Godin van de Genade onder de naam van Kwan Yin.

Lang leve de weidebloter

Voor het eerst in 2 maanden vertoont 1/5 van de weides een perfect uitzicht.

Het geheim: de weidebloter !

Halleluja ... de distels staken zodanig terug de kop op dat we even de grove middelen ingezet hebben.

Nu ligt het stuk weide bezaaid met gehakseld onkruid- en distelafval, een week geduld dan zal dat zo goed als verteerd zijn, en vervolgens met spanning afwachten wat er terugkeert ... nieuwe distels, of eindelijk wat gras?

Naargelang het resultaat volgen ook de andere stukken - of niet.


Wordt vervolgd ...

vrijdag 24 juli 2009

Overlevingsmechanisme 1: Perfectionisme


De komende dagen geef ik graag een woordje uitleg over de diverse overlevingsmechanismen bij de mens en dit in eenvoudige 'mensentaal' zonder al te veel psychologisch gedoe. Het zijn er 9 in totaal, in tegenstelling tot de dierenwereld, die er - louter ter info -slechts 3 telt:


- weglopen, vluchten voor gevaar

- vechten, zelf in de aanval gaan, onder het motto: opeten of zelf opgegeten worden

- verstoppen, terugtrekken in een klein en donker hoekje en hopen dat het gevaar vanzelf verdwijnt


Een paard is een vluchtdier, dat betekent dat een paard zal weglopen als het iets bedreigends ervaart.
Het eerste overlevingsmechanisme bij de mens heet Perfectionisme. De wereld is niet perfect, daarom beschouw jij het als jouw taak om de wereld mooier te maken. Je zit barstensvol goede bedoelingen en intenties, met 1 doel voor ogen: onze wereld tot een betere plaats omtoveren. Vanzelfsprekend weet jij beter dan wie ook, hoe het perfect maken van de wereld het beste dient te gebeuren. Wat je zelf doet, is altijd best. Alleen de hoogste standaard is aanvaardbaar, en pas op: nét goed genoeg. De lat mag altijd wel een stukje hoger. Orde en netheid zijn van opperste belang. Je huis zal er altijd piekfijn bijliggen, je paperassen altijd keurig op orde, je loopt er ook altijd heel netjes en verzorgd gekleed bij. Kritiek geven op een ander, maar ook heel kritisch tegenover jezelf zijn, duikt regelmatig op. De frustratie groeit snel, want niet alles kan altijd perfect zijn. Perfectionisten zijn ook heel gedisciplineerd, vaak zijn het harde werkers. Ook controlefreaks zijn vaak perfectionisten.


O wee als iemand die pefectionisme heeft als overlevingsmechanisme, in de weg loopt! Die krijgt het fel op zijn of haar brood! Aanvallen is de boodschap, wie niet meewerkt aan de perfecte wereld krijgt straf. Het kan er wel eens luid aan toe gaan, als de boel ontploft. Woede steekt snel de kop op.Een beetje perfectionistisch zijn is een goede zaak. Als het perfectionisme overdreven erg is, en de grenzen van de redelijkheid overstijgt, spreekt men in de psychiatrie van een Obsessief-compulsieve (anankastische) persoonlijkheidsstoornis. Anankastisch komt uit het Grieks en betekent eenvoudigweg perfectionisch.


Het enneagram onderscheidt kort samengevat twee soorten perfectionisten: de perfectionist met een vleugel 9 heeft een luie kant en is minder geneigd om hard te werken ; de perfectionist met een vleugel 2 zal zich socialer opstellen en meer bereid zijn om te helpen.Naar paardencoachen toe, zien we perfectionisten dominant optreden naar het paard toe als het tegenstribbelt. Zo'n eenvoudige oefening, die perfect uit te voeren is, en het paard werkt niet mee ??? Toe maar !! Hoe durft dat paard de perfectionist, die zo'n goede bedoelingen heeft, zowel voor zichzelf als voor het paard, tegenwerken ??? Als het dominante gedrag niet het gewenste effect heeft - grote kans daarop als je met een koppig paard te maken hebt - vervalt de perfectionist in emotioneel drama. De perfectionist neemt de rol van slachtoffer aan. Lukt de oefening met de paarden wel, dan zal de perfectionist hier duidelijk plezier in scheppen en genieten van de succesvol uitgevoerde opdracht.


donderdag 23 juli 2009

massa aanval op het onkruid


vandaag stond een massa aanval op het onkruid op het programma.

met maar liefst 7 mensen zijn we de netels, onkruiden, mossen en vooral distels te lijf gegaan.

van 10 u 's morgens tot 21 u 's avonds.

de bosmaaier kwam goed van pas, met als resultaat dat de paarden terug geen weide hebben om te grazen want de brol blijft natuurlijk liggen en pas gemaaide brol is de ideale voedingsbodem voor dodelijke koliek.

dan maar geïmproviseerd en terug een mini-stukje afgebakend tussen de stallen en het huis van zo'n 100 m². daar kunnen ze 2 dagen op terecht - niet langer. waar ik overmorgen de paarden zal plaatsen, is me vooralsnog een vraagteken.

ik durf het onderhand niet meer op deze blog plaatsen, maar de distels zijn talrijker dan ooit teruggekeerd. 2 x sproeien, 2 x maaien, het heeft niets gebaat, ze zijn er weer en nemen hoe langer hoe meer weide in beslag. de gedeeltes waar wel een minimum aan gras stond, zijn intussen opgegeten.

het 'gazon' (lees: weide) aan de voordeur kon mits de grasmachine op de hoogste stand te plaatsen, nog net gemaaid worden. het 'gazon' (idem weide) aan de achterkant van de woning daar was geen beginnen aan - de grasmachine - toch een vrij professioneel model - geraakte er niet door, ook niet op de hoogste stand.


bedankt aan alle helpers, en excuses voor de schrammen van de distels op de benen & de pijnlijke ruggen ! het is toch weer wat opgeklaard.


timecount so far: 437 uur in totaal

woensdag 22 juli 2009

Barbara With juli newsletter


ook zij is aanhanger van de Law of Attraction.


ik neem deze nieuwsbrief mee op in de blog, omdat hij een essentieel element aanhaalt dat vaak over het hoofd gezien wordt: loslaten.


punt 1 is weten wat je wil, eens je dat weet is punt 2 er om vragen, visualiseren, omschrijven, enz. - maar daarna punt 3 je doel (dat in de toekomst ligt) vergeten, er geen energie en aandacht meer aan besteden, loslaten dus, en terugkeren naar je activiteiten in het NU.


dan komt het vanzelf ...
je gelooft het niet ?? probeer het zelf en je zal zien.+++SWIFFERED!


This summer, I'm conducting informal experiments in manifestation. Just for fun. Making a game of it. And oh what a game it's turning out to be.


The basic process is to articulate clearly what you wish to manifest, and then get the hell out of the way and allow Intuition to guide you to it. The cornerstone of this work is what we call obsessive detachment.


Obsessive detachment? What in the world does that mean? I know it brings tears of joy to my obsessive students. "We don't have to stop obsessing?" they sing. No, you don't. However, you do have to change what you obsess about.


Go ahead, dream the dream. Obsess about it. Take time to visualize every last detail, right down to what color tie he is wearing when you meet him, or see yourself winning the prize, or state that the house must sit on the rocks overlooking the Bay of Fundy. It's your dream. You don't have to justify any part of it to anyone. If you need to live on the Bay of Fundy, you have every right to do so. Who I am to tell you otherwise? It's your dream.


Dream the dream with the obsession of a banshee, then, let it go. Forget it. Detach. Get back to work. What you don't want to obsess about are the how's and when's and who's and why's of possibilities, worrying about if you're doing it right. That's attaching. You need razor sharp discipline to focus back on present moment knowing that your only job now is to listen for Intuition, then do what it tells you.


I know, easier said than done. That's why I make up games to train myself.
And that's why I've chosen not to try and manifest world peace, a Nobel Prize or my soul mate. I decided to work on small, somewhat inconsequential items that don't have a lot of emotional attachment to begin with. To manifest a green pencil has a lot less attachment than, say, a red sports car. Start small, aim low. That way, you're guaranteed success.


I keep a list of material goods that I need or want. No, not like "The Secret" with jewelry, cars and boats. I myself have few material desires of that nature but hey, if you need jewelry, who am I to say? I lose jewelry, boats are big holes in the water that people pour money into, and I love my little Kia Rio thank you. No need for even a sports car.


No, mine is a much more attainable list of practical things: a new screen door (36x80); a mop; a copy of the Course in Miracles; a stretch frame for a canvas print (36x48 please). Everything and anything I can think of that I need and/or just plain want goes on the list. Once it's written down, I let go of trying to organize a way to get it and watch to see where Intuition will lead me in order to find it.


Granted, I live in a town with the perfect place for things to manifest. Here on the island we have the Exchange, a pole building at the dump where people leave things too good to throw away but no use to them anymore. (See World Tour Diaries, July 2008). The Exchange is a great manifestation place because the Intellect can always accept the simple but logical explanation that, "someone left it at the Exchange." It still may have materialized out of thin air, but one will ever know for sure.


Even though I have never seen the Course in Miracles at the Exchange before, that someone left a copy coincidentally right after I put it on my Manny list was so much fun. A stretch frame, the exact size to host my print, was a little bigger emotional leap, but hey, it can happen. And did, no lie. A stretch frame showed up at the Exchange the exact size of my print.


However, the most profound lesson yet this summer was the Swiffer. For those who don't know, a Swiffer is a floor cleaner with a little electronic nozzle on the head that sprays out fresh smelling floor cleaner while you mop. It also has disposable pads to make cleaning the floor as easy as A-B-C. Working in property management, every timesaving device is welcome. Since I just acquired a new rental home, I needed another Swiffer.


The Exchange is only open Monday, Wednesday, Saturday and Sunday, so one must know when to "shop." It was a mid-Monday morning. As I walked up to the sliding door to the pole barn, which was flung open, there, leaning up against the wall in plain sight was what appeared to be a Swiffer.


I stopped, put my hands on my hips, looked down at the ground and shook my head, smirking. This was getting way too easy. Starting towards the prize, I began to notice an odd tube coming off the juice bottle and extending down to the head. Something was not right.


Picking up the mop, I realized, in one glance, this was not a Swiffer. It was a Clorox brand invention meant to do the same thing I'm sure as the Swiffer. But…it was not a Swiffer.


How many of you would have taken the Clorox? Really, because, what are the odds? How many of you would have jumped to the conclusion that you weren't suppose to have a Swiffer, that the Universe sent you the Clorox instead, so just be happy with what you get? Right? Pretty darn close?


At that moment, I heard Intuition tell me, "Put it back." Without hesitation, and quite a surprise to me, I set the Clorox back against the wall, happily. Joyfully. "I'm sure it's a very nice CLOROX, but unfortunately, it's not a SWIFFER." Without another thought about it, I turned away.


I'm not sure what made me happier: that without hesitation I could "not settle" for less than I believe I want and deserve, or, that as I turned away and walked three paces, I happened upon a Swiffer with a full bottle of juice. I kid you not.


So that's my new sound byte. I want to be SWIFFERED. I want to hold out for what I really truly want, need and deserve with trust that the Universe will work with me to manifest those desires at the perfect moments. I don't have to explain to everyone one or justify why only a Swiffer will do. Since I was clear in my heart, a Swiffer it had to be. And WA LA, a Swiffer it is.
One reason why Einstein was such a great scientist was because he kept at the process long after others gave up. Let him inspire you to honor yourself by articulating your needs and then have faith in yourself and the Universe that you can fill those needs. The truth is, we can do anything we set our minds to. One baby step by one baby step at a time.


I've found that celebrating the baby steps makes for a whole lot of partying.

maandag 20 juli 2009

Natuurlijk Anders scoort in NL pers

http://www.ad.nl/denhaag/zoetermeer/3380036/Paarden_vertellen_alles_over_gedrag.html


artikel in Tijdschrift voor Coaching volgt, ook lokale radio zendt uit !
PS:

alhoewel Equiboost collega Natuurlijk Anders ten volle ondersteunt, schaart het zich niet achter de stelling 'Ook luistert een paard pas naar je als je veel tijd in het dier hebt gestoken'.

Een paard herkent ogenblikkelijk een leidersfiguur. Een paard zal altijd luisteren naar een leidersfiguur, een sterke persoonlijkheid die het paard respecteert en tegelijk leiding geeft. En dit ongeacht of deze leidersfiguur 1 minuut, 1 uur, 1 dag of een heel leven lang tijd besteedde aan het paard.

Dit blijkt o.a. duidelijk uit de persoonlijkheidstests die we met de paarden uitvoeren. De paarden zien de kandidaten voor het eerst, en reageren er meteen op - hetzij door zich af te wenden, tegen te strubbelen, stil te blijven staan, enz. ; hetzij door de oefening zonder enige aarzeling feilloos uit te voeren. Dat je veel tijd in een paard moet steken vooraleer het luistert, klopt dus niet. Sommige kandidaten die komen binnen het kader van HR / aanwervingprocedure, "kennen" het paard welgeteld 1 minuut vooraleer ze samen aan de slag gaan - een aantal onder hen is een minuut later al klaar met de eerste oefening. Een zeldzaamheid weliswaar, maar ze zijn er gelukkig nog :-)


met vertrouwen ligt het anders: een paard zal een mens niet op 1 minuut tijd vertrouwen. Daar is inderdaad meer tijd voor nodig - hoeveel tijd precies hangt af van paard tot paard, net zoals dat bij de mensen ook van mens tot mens afhangt. Sommige paarden geven hun vertrouwen heel snel, andere totaal niet. veel hangt af van het karakter, maar vooral van de voorgeschiedenis van het paard: als de vorige eigenaars het paard paardvriendelijk verzorgden, zal het paard eerder geneigd zijn om snel vertrouwen te schenken aan een mens. als de vorige eigenaars niet goed voor het paard zorgden, kan het zijn dat het paard het vertrouwen in de mensheid verloren is en om dit te herstellen zal een serieuze portie geduld, begrip en doorzettingsvermogen nodig zijn.

Horsecoaching is no horsewhispering


Gisteren werd ik op een feestje begroet met "Aha !! daar is onze paardenfluisteraar ! "


Het is natuurlijk een positieve zaak dat het bij de mensen stilaan bekend wordt dat ik met paarden werk, echter Equiboost gaat niet over paardenfluisteren.


Een goede paardencoach kent natuurlijk de principes van het paardenfluisteren, anders zou hij of zij zijn werk als paardencoach niet kunnen uitvoeren, maar een paardencoach helpt mensen, in samenwerking met de paarden. Een paardencoach is dus niet iemand die het gedrag van het paard in kaart brengt, maar wel degelijk het gedrag van mensen optimaliseert.Mensen coachen met paarden is nog relatief onbekend in ons land. Over paardenfluisteren is al een en ander doorgedrongen, het stijgend aantal paardenfluisteraars en de stijgende vraag naar natural horsemanshipondersteuning wijst hier op. Ook hippotherapie begint stilaan ingang te vinden. Paardenfluisteren heeft als doel paard en ruiter beter op elkaar af te stemmen, door de ruiter inzicht te brengen in het gedrag van het paard. Hippotherapie bestaat uit oefeningen op het paard, die bijvoorbeeld de motoriek van lichamelijk gehandicapte kinderen ten goede komt en die een rustgevend effect hebben op kinderen met een geestelijke handicap.


Mensen coachen met paarden gebeurt niet op, maar naast het paard. De focus ligt op de mens, en niet op het paard. Het paard treedt zelf op als coach. De meest objectieve coach die je je maar kan wensen trouwens. Het paard liegt niet, bedriegt niet, manipuleert niet en steekt niets weg.

Door de confrontatie met het paard komen onderliggende motieven en drijfveren aan de oppervlakte. Het paard laat zien wie je echt bent, hoe je echt denkt, hoe je echt voelt. Op deze manier worden mensen zich bewust van wat hun aanstuurt, wat hun gedrag bepaalt, en kunnen ze na deze bewustwording actief stappen ondernemen om hun gedrag om te buigen tot een

meer positief gedrag, zowel thuis als op het werk.Meer informatie vindt u op http://www.equiboost.com/
Equisense waarschuwt voor Sint Jacobskruiskruid

De collega's van Equisense, ook actief op het vlak van paardencoaching en eveneens grote paardenvrienden, waarschuwen voor het dodelijke Sint Jacobskruiskruid via email bericht:


De gevaren van Sint-Jacobskruiskruid

Onlangs werd gemeld dat een aantal paarden zijn gestorven door het eten van de giftige plant Sint-Jacobskruiskruid. Wil je hier meer van weten, klik dan door op volgende links:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobskruiskruid: kenmerken van het kruid en zijn giftigheid

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jakobsvlinder: de vlinder die kan helpen bij de bestrijding van de plant http://www.kruiskruid.nl/: idem 1e site met ook meer uitleg over de symptomen bij vergiftigde paarden

http://www.provinciegroningen.nl/landenwater/landbouw/convenantjacobskruiskruid In de Provincie Groningen in Nederland is er een convenant opgesteld tussen landbouwers, natuurberheerders, bermbeheerders enz... met gedragsregels en afspraken mbt dit Jacobskruiskruid om er zo voor te zorgen dat vergiftigingen van dieren wordt voorkomen.

http://www.geocities.com/meindertdejong/Jacobskruiskruid.pdf een brochure ivm Jacobskruiskruid, de gevaren en hoe mogelijk te bestrijden.

Equisaluts
EquiSense.be

zondag 19 juli 2009

Equiboost & persoonlijkheidstest

Twee weken geleden kregen we een wel heel uitzonderlijke vraag: een dame, wiens relatie vorig jaar op de klippen gelopen was, had een nieuwe vriend ontmoet. Omdat de onprettige herinneringen aan de vorige relatie blijkbaar nog goed in het geheugen lagen, had ze moeite om haar nieuwe vriend te vertrouwen. Hoe meer haar nieuwe vriend zijn best deed om haar vertrouwen te winnen, hoe meer haar wantrouwen groeide: bestond dat écht, zo'n attente, begrijpende man ?? Daar moest toch iets achter steken ??

Ze wilde dus graag een persoonlijkheidstest van haar nieuwe vriend. Door de oefeningen met de paarden zou blijken of de nieuwe vriend inderdaad zelfzeker, betrouwbaar en veilig was. In geval er 'iets zou schelen' aan de nieuwe vriend, zou hij bij de paarden zeker door de mand vallen.

In principe is dat ook zo, maar de bedoeling van paardencoaching is, om oplossingen te bieden voor een bepaalde uitdaging, en niet om als controlemechanisme binnen een relatie te dienen. Een gezonde relatie kan je evenmin stoelen op een idee van: ok jongen, ga jij maar eerst even een betrouwbaarheidstest doen, en dan zal ik nadien wel zien of jij mijn tijd en aandacht verdient. Dit uitgangspunt lijkt me, op zijn zachtst uitgedrukt, weinig constructief.

Ik stond dus, vanuit moreel oogpunt, heel weigerachtig tegenover deze opdracht.

Het compromis bestond erin, dat zowel de dame als de nieuwe vriend samen zouden komen en allebei enkele oefeningen zouden uitvoeren.

We startten met een enneagrambepaling, waaruit bleek dat de vrouw een enneagram type 6 was, met vleugel 5, wat haar wantrouwen verklaardde. De man bleek een type 9, vleugel 1 te zijn, wat zijn geduld en begrip voor de dame verklaardde.

Vervolgens voerde het koppel, elk apart, enkele persoonlijkheidstests uit met de paarden zoals ook bij het HR Programma gebeurt. Er werd gepolst naar zelfvertrouwen, leiderschap en vertrouwen schenken. Uit de oefeningen bleek, dat de vrouw heel onzeker was en niet in staat bleek te zijn om vertrouwen te schenken, terwijl de man heel zelfzeker was, zonder evenwel dominant of bazig te zijn.


Moraal van het verhaal: de vrouw wilde Equiboosten om meer te weten te komen over haar nieuwe vriend, maar op het einde van de rit leerde ze meer over zichzelf dan over haar nieuwe vriend. Het feit dat haar vriend de oefeningen met glans uitvoerde - en de paarden KAN je niet bedriegen - temperde haar wantrouwen voor een groot stuk. Enerzijds was ze opgelucht dat ze deze keer toch op 'een goeie' gebotst was, anderzijds werd ze zich bewust over haar eigen persoonlijkheid en begreep ze dat ze vooral aan zichzelf zou moeten werken, in plaats van te proberen de andere te veranderen, om een gelukkige relatie uit te bouwen.


Al bij al ben ik toch blij deze opdracht aanvaard te hebben. Ik ben benieuwd of ik ze nog terug zie ... en wens hen alvast veel liefde en geluk toe !Kleine boodschap tot slot aan lezers die aan hun relatie willen werken:

1) binnen een relatie kan u aan uzelf werken. als u beslist om aan een werkpunt van uzelf te werken, zal Equiboost u hierbij graag helpen.

2) binnen een relatie kunnen jullie met z'n tweetjes aan de relatie werken. hierbij zal Equiboost u graag helpen.

3) binnen een relatie de ander trachten te verplichten om aan de relatie te werken, maar zelf op afstand blijven, past niet in de aanpak van Equiboost.

Equiboost vakantie

Een vakantie om nooit meer te vergeten.
Met inmiddels 421 uur zinloos tijdverlies van april tot heden.

donderdag 16 juli 2009

Equiboost en persoonlijke groei & zelfontwikkeling


Abraham Hicks leerde vandaag:


The best you can do for anyone is to thrive fully and be willing to explain to anyone who asks how it is that you are thriving, and what it is that you've discovered—and then, just relax and trust that all truly is well.en dat is precies de bedoeling van Equiboost.


Equiboost raadt iedereen die actief bezig is met persoonlijke groei en zelfontwikkeling om een - gratis - abonnement te nemen op de leerstellingen van Abraham Hicks.


zelf volgen wij deze inmiddels anderhalf jaar, en alhoewel je je in het begin kan afvragen 'waar gaat dit over', wordt het na enkele weken vanzelf duidelijk.


de boeken van Neale Donald Walsch vormen een nuttige aanvulling of startpunt.

woensdag 15 juli 2009

Natuurlijk Anders start met coachingsopleiding

Onze Nederlandse collega Anne-Krista Blom start met een coachingsopleiding:

Leergang Coachen en Trainen met Paarden

Wat jij doet dat wil ik ook! Maar hoe leer ik dat dan? Deze vraag is de afgelopen jaren zo vaak aan mij, Anne-Krista Blom, gesteld. Ik heb mensen enthousiast te woord gestaan, geschreven of ze persoonlijk kennis laten maken met mij, mijn werkwijze, mijn paarden en locatie. En ze doorverwezen naar opleidingen op dit gebied. Maar nooit had ik bedacht dat ik misschien zelf wel die opleider zou kunnen zijn. Want wie ben ik nu dat ik dat kan? Tot iemand mij de spiegel voor hield dat ik dit werk al 3 jaar succesvol doe, aan de kinderschoenen van deze ontwikkeling heb gestaan, tevreden klanten heb die het doorvertellen en klanten aanbrengen. Een rugzak vol theoretische bagage, mijn eigen praktische werkwijze ontwikkeld, goed in staat om kennis over te brengen en bovendien als een prettige en professionele persoonlijkheid wordt ervaren. Dit maakt dat ik klaar ben om mijn kennis te gaan delen.


meer info vindt u op www.natuurlijkanders.nl

dinsdag 14 juli 2009

maandag 13 juli 2009

gesjoemel met zieke paarden erger dan aangenomen

waar is hier het respect voor mens (de koper) en dier (het zieke paard)?

lees mee en wees alert als u ooit met een vergelijkbare situatie geconfronteerd wordt.


www.dierenbescherming.nl/downloads/pdf/dier/Dier_winter_2008-p14_p15.pdf

zondag 12 juli 2009

Human Capital Maintenance Program


Equiboost lanceert het Human Capital Maintenance Program voor KMO's en multinationals.


De ontwikkeling van het concept kwam tot stand naar aanleiding van de aankondiging dat 3 miljoen Belgen de komende weken besmet zullen raken met de Mexicaanse griep en dit bovenop de verminderde moraal n.a.v. de crisis.


Bedrijven sluiten onderhoudscontracten af voor hun wagenpark en hun IT, maar het belangrijkste onderdeel van een bedrijf, het Menselijk Kapitaal, wordt meestal over het hoofd gezien. Hieraan wil Equiboost verhelpen via het flexibele Human Capital Maintenance Program.

zaterdag 11 juli 2009

Be, do, have


De formule tot succes is heel eenvoudig: be, do, have.

Meestal leven mensen hun leven achterstevoren: ze proberen om zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder te komen, ze werken zich te pletter, vaak tegen hun zin, met stress als resultaat, om zo veel mogelijk geld te hebben, met het idee om nadien met dat geld meer dingen te kunnen doen die ze graag doen en zo uiteindelijk gelukkiger te zijn.

Het werkt echter omgekeerd: de clou is, om eerst volop te zijn wie je echt bent, vervolgens vanuit je echte ik die dingen te doen die je leuk vindt, en zo krijg je vanzelf wat je wil - inclusief geluk.


Het spreekwoord 'wie het kleine niet eert, is het grote niet weert (waard)', gaat precies hierover.

Veel mensen zijn zo bezeten van wat ze allemaal niet hebben, dat ze vergeten wat ze allemaal wel hebben. Wie dankbaar is voor wat hij of zij heeft, zal voor zichzelf geluk creëren en afstand nemen van wat ongelukkig maakt. Wie zich gelukkig voelt, zal vooruitgang boeken in het leven door op een positieve manier door het leven te gaan. Positief denkende mensen trekken andere positief denkende mensen en positieve situaties aan. Probeer het eens ...


Het kan helpen om gedurende 1 week lang iedere avond 5 zaken te noteren waarvoor je die dag dankbaar geweest bent. Bijvoorbeeld: gaan eten met broer of zus / een opdracht afgewerkt voor een tevreden klant.

Je zal versteld staan over het grote aantal zaken in jouw leven waarover je dankbaar kan zijn. De klik in je hoofd "hm, al bij al doe ik het goed" zal snel volgen. Wie dit systematisch doet, traint in zekere zin zijn brein om positief te denken.

donderdag 9 juli 2009

ik wil wel, maar ik heb geen tijd !

Wie geen tijd heeft, kan tijd maken.

Voor mensen die tijd willen maken, stelt Equiboost zich flexibel op.

Coaching sessies kunnen ook buiten de kantooruren plaatsvinden.

Tijdens weekdagen zijn coaching sessies mogelijk tot 20 u, uitzonderlijk kan ook
tijdens het weekend een coaching sessie doorgaan voor mensen die tijdens de week aan een strak tijdschema gebonden zijn.

maandag 6 juli 2009

hij wil niet veranderen !

Heel veel mensen hebben moeite met 'hij (of zij) wil niet veranderen !!'

De man over zijn echtgenote: ze wil niet veranderen.
De moeder over haar kind: hij wil niet veranderen.
De baas over zijn bediende of manager: hij wil niet veranderen.

O hoe frustrerend is dat allemaal ! Want iemand willen veranderen, is een verloren strijd: je kan het gedrag van iemand anders niet veranderen.

Wat je wel kan, is je eigen gedrag veranderen. Is anders leren reageren op een situatie of persoon. Is de persoonlijkheid van iemand beter leren inschatten. En je daar vervolgens op afstemmen.

Doordat communicatie draait rond actie en reactie, zal volgend op jouw eigen veranderd gedrag, ook het gedrag van je partner, kind of medewerker veranderen.


Meer weten? www.equiboost.com

2de sproeibeurt van de weides


Vandaag kregen de weides een tweede sproeibeurt.

Graslandspecialist Erik Provost stond versteld van het aantal distels dat opnieuw de weides bedekken. 2/3 van de weides zijn opnieuw gevuld met distels die terug 20 à 30 cm hoog staan en dit in amper 3 weken tijd.

Ook volgend jaar zullen de distels terugkeren, zo zei hij, omdat ze wijd vertakte ondergrondse wortels hebben die niet met een paar keer sproeien kapot te krijgen zijn.

De hele boel doodspuiten, de grond omwoelen en herinzaaien is dan ook zijn advies.
Ook de 'gazonweide' vooraan kreeg een sproeibeurt want ook daar heersen onkruid, netels, mossen en klavers, en krijgt het gras geen kans. De gecontacteerde tuinmannen konden zich respectievelijk pas vanaf 1 september en 1 oktober vrijmaken en hun offertes waren bovendien fenomenaal hoog. Zo lang kunnen we dus niet wachten om de Equiboost locatie netjes te krijgen. A propos: wie in september nog een studiekeuze moet maken: tuinonderhoud lijkt bijzonder lucratief !

Wordt vervolgd.

zondag 5 juli 2009

Coaching met paarden en selectieprocedure in HR

Coachen met paarden, gekoppeld aan het enneagram, vormt een uitstekende evaluatietool binnen een selectieprocedure voor een managementsfunctie.

Immers, iemand kan op een test, zowel geschreven als op de pc, invullen wat hij of zij wil. Tot op heden is geen mens in staat om in het hoofd van een andere mens te kijken. De bestaande tests zijn zeker waardevol, maar geven nooit 100 % zekerheid. Ook de enneagramtests via pc blijken vaak misleidend te zijn - ze meten wel een ja of nee antwoord, maar geven niets weer over de intensiteit van het antwoord. Dit werd overigens door diverse HR experts, die zelf de software in huis hebben, bevestigd.

Door iemand een uur te laten werken met paarden kan je meer te weten komen over de persoonlijkheid van deze persoon, dan mogelijk is met 10 verschillende tests. Iedereen, zelfs de slimste of knapste, valt door de mand tijdens het coachen met paarden als hij of zij niet sterk genoeg in zijn of haar schoenen staat. Een paard is bovendien de meest objectieve analyst die bestaat: hij liegt niet en heeft geen voorkeuren of vooroordelen. Bovendien is het resultaat snel bekend: onmiddellijk. Nog sneller vinden wordt dus moeilijk.

Vanuit deze optiek lanceert Equiboost vanaf september een exclusief HR concept, dat bedoeld is om headhunterkantoren, recruteringsfirma's, aanwervings- en selectiekantoren en HR Managers binnen een bedrijf te ondersteunen bij de selectie van de meest geschikte kandidaat voor een bepaalde functie.


Nu al meer weten? Neem vrijblijvend contact op met anke@equiboost.com of geef een belletje op 0487.842.411.

zaterdag 4 juli 2009

heb ik speciale kleren nodig om te coachen met paarden?


nee. u mag dragen wat u zelf wil.


aangezien de oefeningen naast het paard gebeuren, en niet op het paard, heeft u geen speciale rijkleding of schoeisel nodig.


we raden u wel aan om comfortabele kledij te dragen, waar u zich prettig in voelt.


de bedoeling is, dat de coachingssessie met de paarden ontspannend is, zowel voor u als voor de paarden.


naaldhakjes zijn niet aangewezen aangezien u ofwel in de weide ofwel in een zandpiste staat.


een ongelukje gebeurt zelden tot nooit maar is natuurlijk niet ondenkbaar. Uw partner trapt tijdens het dansen misschien wel eens per ongeluk op uw voet - bij een paard kan dat ook gebeuren als u niet gewend bent om met paarden om te gaan. draag dus bij voorkeur gesloten schoenen.

vrijdag 3 juli 2009

coachen met paarden? ik geloof er niet in.


Dat hoeft ook niet.

Paardencoaching heeft niets te maken met geloof.

Coachen met paarden is ervaringsgericht, niet spiritueel.

Geen probleem dus als u een hardcore empirist bent.

Integendeel, als u een rasechte 'logische denker' bent, die 'enkel gelooft wat hij zelf ziet', zal de impact van het coachen met paarden des te groter zijn.

Laat de non-believers dus maar komen.

je ne parle pas le néerlandais ...

Pas de souci.

Equiboost présente ses services également en français.

And in English as well.

distels, distels, en nog eens distels ...
het mooie weer laat zijn sporen na.

de distels, die gesproeid, gemaaid, geharkt en vervolgens opgeraapt werden, zijn allemaal zonder
uitzondering teruggekeerd en staan inmiddels terug 20 cm hoog.

ook de netels en het onkruid tieren welig onder de blakende zon, ondanks intensieve onkruidbestrijding.

6 weken grondbewerking heeft dus voorlopig geen resultaat opgeleverd. volgende week wordt er dus opnieuw gesproeid. de loonwerkers kunnen er maar wel bij varen, zij hebben aan Equiboost in ieder geval een meer dan goede klant.

dat betekent ook dat er tot eind juli geen coaching sessies in affligem door kunnen gaan.

er zal wel ooit een einde aan komen zeker? vooralsnog hou ik er geen nachtmerries aan over.

for the record: op vandaag noteren we zo maar eventjes 362 uur tijdsverlies - dat is een gemiddelde van 120 uur per maand, zo ongeveer het equivalent van een kleine full time job ...


what can I say?
do not underestimate the power of the weeds :-)

woensdag 1 juli 2009

Coach jezelf - start een dagboek

Geloof het of niet: een dagboek bijhouden kan een krachtige tool zijn om jezelf beter te leren kennen en jezelf te coachen. Studies wezen uit dat de focus verhoogt en de stress vermindert als je een dagboek bijhoudt.

Een dagboek laat je toe om ongecensureerd je mening te uiten - je hoeft niets voor niemand te onderdrukken, je kan je eens volledig laten gaan.

Met een dagboek kan je op verschillende manieren aan de slag: als schrijfoefening, om een bepaalde gebeurtenis van je af te schrijven, om je gedachten te ordenen, enz.

Een dagboek kan je nadien ook gebruiken om bepaalde patronen te achterhalen.


Het neemt wat tijd in beslag, dat is juist, maar een dagboek kan ook betekenen: in 1 zin je dag samenvatten ; 5 kernwoorden voor die dag noteren - afhankelijk van het doel dat jij met jouw dagboek wil bereiken. Dus heel tijdrovend hoeft het niet noodzakelijk te zijn. Wil je je hele leven neerpennen, dan kan dat ook natuurlijk. You're the boss !


Je kan een dagboek bijhouden rond een bepaald thema, rond specifieke vragen die je bezighouden, rond een bepaalde gebeurtenis waar je niet goed weg mee weet, enz. Je kan dagelijks of wekelijks een dagboek bijhouden, voor een korte of langere periode - tot u het gevoel hebt dat het dagboek u niets meer kan bijbrengen of bijleren.


Een overzicht van de verschillende voordelen van een dagboek vindt u hier (English only, sorry):

Stress reduction
Reduces the scatter in your life
Increases focus
Brings stability
Offers a deeper level of learning, order, action and release
Processes your experiences in a natural and appropriate way
Organizes thoughts and ideas
Bridges inner thinking with outer events
Healing
Valuable self-therapy tool
Re-experiences the past with today's adult mind
Recalls and reconstructs past events
Detaches and lets go of the past
Heals relationships
Heals the past
Dignifies all events
Strengthens your sense of yourself
Balances and harmonizes
Acts as your own counsellor
Integrates peaks and valleys in life
Soothes troubled memories
Reveals and tracks patterns and cycles
Leverages therapy sessions for better and faster results
Helps you feel better about yourself
Empowers
Helps you see yourself as a larger, important, whole and connected being
Know self better
A tool for self-discovery
Builds self confidence and self knowledge
Records the past
Brings out natural beauty and wisdom
Identifies the values for which you stand
Reads your own mind
Aids in connecting causes to effects
Accesses the depth of who you are
Creates mystery
Clarifies thoughts, feelings and behaviour
Reveals your greater potential
Shifts you to the observer, recorder, counsellor level
Reveals your processes -- how you think, learn, create and use intuition
Creates awareness of beliefs and options so you can change them
Reveals different aspects of self
Allows you to see yourself as an individual
Connects you to the bigger picture
Accesses unconscious, subconscious and super consciousness
Finds the missing pieces and the unsaid
Helps you get rid of the masks you wear
Helps solve the mysteries of life
Finds more meaning to life
Growth
A vehicle for expressing and creating
Plants seeds in the mind
Starts the sorting and grouping process
Integrates life experiences and lessons
Moves you towards wholeness and growth, to who you really are
Creates more results in life
Explores your spiritualityFocuses and clarifies your desires and needs
Enhances self expression
Enhances career and community
Allows freedom of expression
Exercises your mental muscles
Improves congruency and integrity
Enhances breakthroughs
Develops the writer in you
Maximizes time and business efficiency
Explores night dreams, day dreams and fantasies
Measures and tracks what is important
Easier problem solving
Eases decision-making
Holds thoughts still so they can be changed and integrated
Offers new perspectives for better decisionsBrings things together for better understanding
Shows relationships and wholeness instead of separation
Flexible and easy
Can be applied to any life situation
A quick way to self understanding
Meets your needs, style, processing methods
Caters to left and right brained people
Can be fun, playful and sometimes humorous
Has no rules - messiness, typos, poor writing are all OK
Is often self-starting and motivating, and supplies its own energy
Enhances intuition and creativity
Improves self trust and intuition
Awakens the inner voice
Directs intention and reticular activation process of the mind
Provides insights
Improves sensitivity
Interprets your symbols and dreams
Increases memory of events
Captures life’s story
Teaches you how to write stories
Captures family and personal story
Stimulates personal growth by showing patterns in your life


Lijkt het je iets maar weet je niet precies hoe of wat? Vraag raad aan Equiboost.
Daarom zijn we er.