maandag 23 april 2012

Het resultaat van angst

Dat angst een slechte raadgever is, is algemeen bekend. Dat het resultaat van denken en handelen uit angst catastrofaal kan zijn, is vorige week opnieuw bevestigd.

We ontvingen namelijk, 19 maanden na het ongeval, het medisch 'expertise' vooverslag, dat enerzijds chronisch nekletsel erkent, anderzijds meent dat daar na een week quasi geen last meer van was (contradictio in terminis), en dat na een jaar volledige genezing bekomen was, terwijl tientallen verslagen van specialisten-artsen, welke door de expert in kwestie straal genegeerd worden, het tegendeel aantonen en we een jaar na het ongeval nota bene 6 weken lang in een revalidatieziekenhuis lagen en op vandaag nog steeds niet meer dan 6 kg kunnen heffen of enige vorm van kracht kunnen zetten en nog steeds dagelijkse behandeling krijgen en niet in staat zijn om zonder hulp onze dagelijkse taken uit te oefenen.

Eind augustus 2011 stond als een paal boven water dat van enige objectiviteit of beroepsernst in deze expertise geen sprake was en drongen we bij onze raadsheer aan om een vervanging van de gerechtsdeskundige te vragen bij de bevoegde rechtbank. Jamaar, je moet opletten dat je de gerechtsdeskundige niet tegen de schenen schopt, we gaan afwachten, geef hem nog een kans ... Bovendien weet je niet wie de vervangende expert zal worden. De gerechtsdeskundige kreeg wel een niet mis te verstane aanmaning van de advocaat, waarin opgeroepen werd tot objectiviteit en beroepsernst, maar bleef desalniettemin het ingeslagen pad verder bewandelen - als boven de wet verheven, in plaats van dienaar van de wet. In november 2011 lanceerden we deze oproep: http://equiboost.blogspot.fr/2011/11/oproep-wie-weet-raad.html. Het steeds terugkerende advies dat diverse mensen en organisaties stuurden, luidde: onmiddellijk vervanging van de gerechtsdeskundige vragen.

Toch werd gekozen om niet richting rechtbank te trekken. Als reden werd voorgehouden: men kan niet voortgaan op het oordeel van de rechters om al dan niet een vervanging van een gerechtsdeskundige toe te staan nu er geen duidelijke criteria bestaan en het al dan niet toekennen van een vervanging bepaald wordt door het persoonlijk oordeel van een rechter. Soms wordt een vervanging toegestaan, terwijl de gerechtsdeskundige eigenlijk zijn werk naar behoren uitvoert - soms wordt geen vervanging toegestaan door de rechtbank, alhoewel er duidelijke indicaties zijn dat een gerechtsdeskundige het niet zo nauw neemt met zijn opdracht. Het is maw een soort lotto - 50 % kans dat je vervanging bekomt. Sjans hebben met de rechter is hierbij het standpunt van de advocaten. En je weet nooit vooraf of je 'sjans' zal hebben of niet ... Onze raadsheer verkoos het pad van de voorzichtigheid te bewandelen, want 'als je een vervanging aanvraagt, en deze wordt geweigerd, mag je er zeker van zijn dat je een negatief verslag zal krijgen van de gerechtsdeskundige nadien'. Het onderliggende motief: angst.

We kregen dus continu te horen dat we 'geduld' moesten opbrengen en dat we 'niet pessismistisch' mochten zijn, want de gerechtsdeskundige 'zou toch zeker zijn eigen geloofwaardigheid niet in het gedrang brengen door een negatief verslag op te stellen nu er zo veel documenten op tafel lagen die een positief resultaat moeten mogelijk maken'. Peut. Fout gedacht. In ons geval nam de gerechtsdeskundige essentiële stukken zelfs niet eens op in zijn verslag en negeerde hij straal universitaire onderzoeken en opmerkingen van professoren en specialisten. De impact van het menselijke element, de invloed van het Ego, daar waar het juist geen enkele invloed zou mogen hebben, is enorm.

In januari 2012, toen bleek dat 'onze expert' slechts een deel van de radiografieën naar de radiologisch expert stuurde, waardoor een correct verslag per definitie onmogelijk gemaakt werd, besloten we zelf het heft in eigen handen te nemen en stelden we volgende brief op voor de rechtbank:


Geachte Voorzitter van de Rechtbank,
Geachte heer Griffier,

In de zaak hierboven vermeld richt ik mij tot u met dringend verzoek tot samenroepen van alle partijen in het kader van de vervanging van de aangestelde gerechtsdeskundige, Dr. XXXX.

Ik kan begrijpen dat het allerminst gebruikelijk is dat een slachtoffer van een verkeersongeval zelf een brief tot u richt. Ik zie gelet de hoogdringendheid van de situatie geen andere mogelijkheid meer.

Ik wens te benadrukken dat ik in deze zaak bijzonder vakkundig bijgestaan wordt door Meester XXX en Dr XXX. Hun inzet en betrokkenheid het voorbije jaar mogen vele collega’s tot voorbeeld strekken. Evenwel liggen onze meningen uiteen, in die zin dat zij verkiezen eerst het verslag van gerechtsdeskundige XXX af te wachten, waarna er indien nodig beroep tegen de inhoud ervan kan aangetekend worden. Dit zal enkel het dossier nog meer op de lange baan schuiven. Meester XXX en Dr XXX gaan er van uit dat de gerechtsdeskundige alsnog enige beroepsernst/objectiviteit aan de dag zal leggen, maar dit vertrouwen kan ik niet meer delen. De inhoud van een verslag door Dr XXX staat nu reeds vast, en dat zal geenszins op (alle) (objectieve) feiten gebaseerd zijn, zoals in het verleden al meermaals gebleken is. Bovendien is het zo, dat noch Meester XXX, noch Dr XXX, aanwezig waren op de 1ste en 2de zitting, en dat ikzelf wegens hospitalisatie nav ongeval niet aanwezig was op de 3de zitting. Ik heb alle begrip voor hun standpunt, dat logisch is en vertrekt vanuit een oprecht goede intentie om deze expertise, waarbij werkelijk ALLES is fout gelopen, alsnog tijdig tot een goed einde te brengen, maar zij hebben nooit het gedrag van Dr XXX meegemaakt en kunnen bijgevolg moeilijk inschatten op welke manier de beoordelingswijze verlopen is. U kan desgevallend Dr XXX, raadsgeneesheer tijdens en aanwezig op de eerste zitting, oproepen als getuige.

De redenen voor mijn verzoek tot vervanging kan u lezen in bijgevoegde stukken. Slechts de meest frappante feiten staan hierin vermeld. Alles wat daar in vermeld staat, kan aangetoond worden aan de hand van tientallen stukken, die u indien nodig overgemaakt kunnen worden. Geen enkel feit werd ten andere door Dr XXX betwist of ontkend.

Sinds het ongeval is mijn Belgische bvba een lege doos geworden met schulden belast, het letsel dat ik tijdens het ongeval opgelopen heb is tot een chronisch letsel geëvolueerd door zo lang te moeten wachten op (het beloofde voorschot dat) hulp (zou mogelijk maken), ik ben 66+ % invalide verklaard, ben nog steeds in behandeling, heb nog steeds pijn en mijn inkomstenverlies is enorm. Niet 1 euro werd als voorschot uitbetaald. Nu sta ik op het punt mijn woonst/manège te verliezen nu ik mijn lening niet meer kan afbetalen – dit alles had kunnen voorkomen worden, was deze expertise op ernstige en objectieve wijze uitgevoerd.

Ik weet ook dat er mensen zijn die proberen te profiteren van een verzekering. Er is 1 groot verschil: ik werk niet tegen mijn goesting. Werken met paarden is mijn passie. Het is een STRAF voor mij om mijn werk niet te kunnen doen al zo lang. Zoveel ideeën, zoveel projecten om uit te werken. Ik vraag niets liever om zo snel mogelijk terug aan de slag te kunnen met de paarden. Daarvoor zal ik hulp nodig hebben voor de dingen die ik (nog) niet zelf kan doen.  Met een project waar je 5 jaar hard voor werkt, speel je geen spelletjes, neem je geen risico’s, integendeel – daarvoor doe je je best om dat te behouden.    

Ik zoek geen gunst. Ik wens enkel te bekomen dat de rechten van verdediging in praktijk gebracht worden. Ik heb geen ongeval gevraagd, evenmin heb ik er enige schuld aan. Ik was kerngezond, succesvol, gelukkig, pijnloos, met niets dan positieve vooruitzichten. Ik verzoek dan ook om een eerlijke en onpartijdige expertise die op FEITEN gebaseerd is, en niet het resultaat is van vriendjespolitiek enerzijds en een wrevel van een gerechtsdeskundige tegenover een van de betrokken partijen anderzijds. Dit klinkt misschien niet vriendelijk en niet beleefd, en ik schep er zeker geen plezier in dit neer te schrijven, maar het is de waarheid, wat uit tal van stukken blijkt. Met alle begrip voor het feit dat uiteraard de nodige tijd dient genomen te worden een grondig en diepgaand onderzoek, is het wellicht niet de bedoeling om mensen anderhalf jaar zonder de nodige medische zorgen, bijstand of inkomsten zowel medisch als professioneel te laten van kwaad naar erger evolueren tot zij letterlijk en figuurlijk geen stap meer vooruit kunnen.

Ik wil u dan ook graag vragen om mijn verzoek te willen overwegen en Dr XXX zo snel mogelijk te laten vervangen door een college van 3 gerechtsdeskundigen zodat ik na 1,5 jaar uiteindelijk toch een objectieve en onpartijdige expertise kan bekomen, en stilaan terug iets van een normaal leven kan opbouwen.

Met oprechte dank voor uw tijd en aandacht,
Hartelijk,

Anke Santens

Onze lieve raadsheer kreeg bijna een hartaanval en verzette zich hevig tegen het verzenden van deze brief, nu we toch in de eindfase zaten van de expertise en een dergelijke brief sturen zou getuigen dat 'er iets scheelde' met mij want 'verkeersslachtoffers sturen zelf geen brieven naar de rechtbank daar hebben ze een advocaat voor'.


En hier ben ik zelf in de fout gegaan. Ik heb de keuze gemaakt om te luisteren naar - zonder enige twijfel oprecht goedbedoelde - rationele elementen van anderen. Ik heb de keuze gemaakt om niet te vertrouwen op mijn gevoel, mijn intuïtie, die nochtans al maanden uitschreeuwde: doe er iets aan Anke ! Eindig dit circus ! Luister naar je gevoel ! Neem het risico naar de rechtbank te trekken voor een vervanging ! Ik was bang om be- of veroordeeld te worden om op te komen voor mezelf, mijn rechten, bang om me uit te drukken. Ik heb getwijfeld aan mezelf. Ik heb mijn hoofd gevolgd, uit angst, en niet mijn gevoel. Ik heb niet gehandeld in vertrouwen, maar ik heb gehandeld uit angst. Ik, en ik alleen, ben verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt geweest zijn.


Het resultaat is dat we 19 maanden na het ongeval nog steeds niet de nodige hulp krijgen, onze gezondheid door het fysiek belastende werk hier niet kan stabiliseren, onze activiteiten nog steeds stilliggen, we niet 1 euro voorschot ontvangen hebben (alhoewel er een wet bestaat die verzekeringsmaatschappijen verplicht om binnen de 3 maanden een voorschot uit te betalen - begrijpe wie kan) en alsnog een nieuwe expertise zullen moeten aanvragen, en het hele spelletje van nul af aan opnieuw zal moeten gebeuren.


Zelfs vandaag nog, verkiest onze raadsman om de procedure te blijven volgen, en opmerkingen te formuleren op het 'expertise'verslag, nog enkele maanden te wachten op het definitieve verslag, om dan uiteindelijk toch nog beroep te moeten aantekenen. Ik respecteer mijn raadsman enorm en kan me geen betere inbeelden, zou geen andere willen, en ben dankbaar voor zijn input, werk en aanwezigheid. Maar nu is de tijd gekomen om de zaken op mijn manier aan te pakken.


Ik leer uit het verleden, en deze keer zal ik wél luisteren naar mijn gevoel, en als het moet, zelf de rechtbank contacteren. Iedere mens heeft recht op een normale levenskwaliteit. Ook ik. Nog een winter zonder warm water of verwarming bij - 15 ° C, daar bedank ik voor. Het is aan mij om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven, en dit niet langer van anderen te laten afhangen. De les die ik uit het verhaal leer, is om te vertrouwen op je gevoel, en te handelen op basis van je intuïtie, ook al zegt iedereen om je heen 'doe dit niet', ook al zegt het hoofd 'risico, gevaar, kan slecht aflopen'. Nu is het niet slecht afgelopen, het is desastreus afgelopen.


Vandaag, 23 april 2012, neemt Anke Santens, Equibooster, haar leven terug zelf in handen, vertrouwend dat alles wat komt, wat er ook moge komen, goed zal zijn voor haar persoonlijke groei en ontwikkeling.


Ik ben naar Frankrijk gekomen om er Europa's eerste Paardencoaching Center op te richten, ter bevordering van het welzijn van mens en paard. Zolang ik niet per ambulance terug naar de kliniek gebracht word en zolang er geen gerechtsdeurwaarder mij op straat komt zetten, is dit precies wat ik van plan ben te doen, zo goed en zo lang ik kan.


Aan andere mensen die zelf een verkeersongeval gehad hebben en te maken hebben met een verzekeringsmaatschappij die weigert haar verantwoordelijkheid op te nemen of die zelf in een (medische) expertise zitten, 1 advies: geef niet op, durf voor jezelf op te komen, wees niet bang en durf op jullie gevoel te vertrouwen !

Met dank aan de helpende handen en groene vingers die de voorbije weken meehielpen om het Paardencoaching Center in stand te houden - Tonton Dominique, Zia Agnes, Géraldine, Anaïs, Cathérine, Waed, Maud, Daniel, Alain, Alma en Mark.donderdag 5 april 2012

Watch the THRIVE movie for free here

THRIVE: What On Earth Will It Take?
www.thrivemovement.com
Visit www.thrivemovement.com for more information on THRIVE. THRIVE uses the Yekra player technology. See www.yekra.com for more information.

woensdag 4 april 2012

3 jeunes chevaux éduqués selon l'art de l'éthologie cherchent une nouvelle famille

Qui peut aider ? Les chevaux de Nathalie seraient des excellents chevaux-coach pour la thérapie avec les chevaux ou le coaching équin, vue que Nathalie leur a donné la possibilité de vivre le plus naturel que possible depuis leur naissance - en troupeau, en liberté. Il serait préférable si les 3 chevaux peuvent continuer leur vie ensemble.


Après réflexion et une superbe opportunité, nous avons décidé de quitter la France et de nous installer au Canada. Nous devons donc à contre coeur, nous séparer de nos chevaux.

Nous cherchons donc une nouvelle famille pour chacun.

1 juments Mérens PP de 8 ans (parfaitement montée et débourrée à l'attelage)

1 poulain Mérens PP de 2 ans (manipulé et éduqué)

1 Percheron de 3 ans (manipulé et éduqué) près à être débourré

Ces chevaux ont évolué dans un environnement sain et paisible. Leur éducation s'est fait dans le respect de l'animal. Ils sont habitués à vivre en troupeau et à l'extérieur toute l'année.

Le Mérens a besoin de vivre à l'extérieur. Le choix sera fait à une personne qui saura leurs offrir cela.

Merci de nous contacter au

Nathalie Imberechts
Lucenay-en-Vallée
03400 Gennetines
0470421587

Merci de nous aider à leurs trouver une nouvelle vie faite de respect et d'amour.